Regulamin

§ 1
Serwis studencki dostępny pod adresem www.eStudent.pl (Serwis) jest portalem internetowym umożliwiającym użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, prowadzenie dyskusji, prezentowanie własnych materiałów, zdjęć oraz danych. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników Serwisu.

§ 2
 1. Użytkownikiem może zostać każda osoba fizyczna w wieku powyżej 16 lat, która dokona rejestracji w Serwisie.
 2. Rejestracja polega na akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, działającego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz hasła.
 3. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych.
 4. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz prezentację danych i zdjęć w Profilu Użytkownika.
 5. Profil Użytkownika jest to strona internetowa w domenie eStudent.pl, gdzie prezentowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, zawierających zdjęcia, opisy oraz inne dane podane przez Użytkownika.
 6. Podanie przez Użytkownika danych prezentowanych na Profilu Użytkownika, z wyjątkiem imienia i nazwiska, nie jest obowiązkowe.
 7. Każdy użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług.
 8. Każdy Użytkownik może posiadać jedno zarejestrowane konto.
 9. Zabrania się przekazywania loginu i hasła do konta osobom trzecim.
§ 3
 1. Wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z bezpłatnych usług dostępnych w ramach Serwisu:
  • nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami,
  • odbierania i wysyłania wiadomości,
  • tworzenie własnego Profilu Użytkownika,
  • tworzenia oraz uczestniczenia w grupach dyskusyjnych oraz forum,
  • tworzenia własnej strony z blogiem,
  • prezentowania własnych albumów ze zdjęciami,
  • prowadzenie kalendarza,
  • umieszczania w Serwisie ogłoszeń prywatnych,
  • wymiany informacji na temat imprez oraz wydarzeń,
  • przeglądania profili i danych innych Użytkowników.
 2.  Dokonując logowania na swoje konto Użytkownik każdorazowo akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 4
 1. W ramach Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się do:
  • nieudostępniania adresów e-mail Użytkowników osobom trzecim,
  • nieudostępniania osobom trzecim pozostałych danch Użytkowników oraz dołożenia wszelkich starań, aby dane Użytkowników były w pełni bezpieczne,
  • niepublikowania zgromadzonych danych poza Serwisem,
 2. Administrator gromadzi dane zawarte w logach systemowych (przekazywane serwerowi przez komputer Użytkownika), np. adres IP, typ przeglądarki, data i czas wizyty. Dodatkowo na wybranych stronach Serwisu korzystamy z cookies, czyli informacji zapisywanych na komputerze Użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce nadal umożliwia korzystanie z zasobów naszych serwisów, może jednak wprowadzać pewne utrudnienia.
§ 5
 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się z tym, że informacje umieszczone w Serwisie zawierają poglądy i opinie ich autorów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zdjęć, za treść wypowiedzi i komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników, za treść i zawartość wiadomości przesyłanych pomiędzy Użytkownikami oraz za poprawność i prawdziwość danych zebranych podczas Rejestracji lub późniejszej działalności Użytkowników.
 3. Osoby zamieszczające w Serwisie zdjęcia lub wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 4. Moderatorzy Serwisu podejmą starania mające na celu usunięcie wszelkich treści niezgodnych z Regulaminem jak najszybciej, jeżeli tylko jest to możliwe.
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materialne i niematerialne szkody, które mogły wyniknąć podczas używania Serwisu.
 6. Administrator zobowiązuje się do zapewnienie należytego działania Serwisu o każdej porze oraz do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych wymaganego prawem.
 7. Administrator nie odpowiada za nieuprawnione zdobycie danych osobowych użytkowników przez osoby trzecie np. poprzez zabroniony dostęp do bazy danych, działalność hakerów.
§ 6
 1. Wstawiając zdjęcie do Serwisu Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie oraz że nie narusza w jakikolwiek sposób praw i godności osób trzecich.
 2. Zdjęcie nie może mieć charakteru reklamowego, nie może zawierać danych kontaktowych ani adresu strony www.
 3. Zdjęcie nie może zawierać treści, których publikowanie jest niezgodne z polskim prawem, nie może być także zdjęciem o zabarwieniu erotycznym.
 4. Moderator Serwisu ma prawo do odrzucania, zmniejszenia lub skompresowania zdjęć Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika. Moderator nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie wstawione poprzez Użytkownika.
 5. Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć.
§ 7
 1. Wykrycie przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika może skutkować bezterminową blokadą jego konta.
 2. Za działania naruszające Regulamin przez Użytkownika będą uznane:
  • działania sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem,
  • działania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz naganne moralnie,
  • działania naruszające dobra osób trzecich,
  • tworzenie i rozpowszechnianie informacji wprowadzających innych w błąd,
  • podawanie nieprawdziwych danych,
  • rozsyłanie wiadomości, które służą celom handlowym,
  • naruszanie zasad Netykiety.
 3. Niedozwolone jest wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie danych prezentowanych przez innych Użytkowników bez ich zgody.
 4. Niedozwolone jest używanie Seriwsu do własnych celów komercyjnych, jako kanału dystrybucyjnego lub do celów promocyjnych (np. łańcuszków szczęścia, junk mail, spam itp...)
 5. Podszywanie się pod innych Użytkowników, przyjmowanie obcej tożsamości oraz wszelkie działania niezgodne z polskim prawem są zakazane i mogą prowadzić do odpowiedzialności cywilnej bądź karnej, niezależnie od konsekwencji przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia bez podania przyczyn konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu.
§ 8
 1. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora przekazanych przez siebie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 2. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu, na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe, komunikatów oraz informacji marketingowych w takim zakresie, w jakim korzysta z oferowanych przez serwis usług.
 3. Administrator danych zapewnia pełną ochronę adresu e-mail użytowników oraz gwarantuje, iż adresy te nie będą wykorzystywane do przesyłania innych informacji marketingowych niż informacje własne Administratora. W szczególności gromadzone przez Serwis dane nie będą udostępniane innym podmiotom
 4. Administratorem powyższych danych osobowych oraz właścicielem serwisu jest firma techVenture z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Małopolska 23. Zgoda z punktu 1 par. 8 obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, przez następców prawnych firmy techVenture z siedzibą w Bielsku-Białej.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 6. Serwis ma charakter serwisu otwartego. Podawane przez Użytkownika dane są w większości informacjami jawnymi, podawanami do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. Są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
§ 9
 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Serwis ma obowiązek poinformować Użytkowników o takiej zmianie poprzez wskazanie 'daty ostatniej zmiany' na początku treści Regulaminu.
 2. Równocześnie uznajemy, że Użytkownik kontynujący użytkowanie Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie w pełni akceptuje jego nowe postanowienia.
 3. W przypadku złamania przez Użytkownika jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu Serwisowi przysługuje prawo usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika, usunięcia lub modyfikacji części danych Użytkownika lub ograniczenie dostępu do części lub całości funkcji dostępnych dla Użytkownika bez podania przyczyny.
 4. Administrator w każdej chwili jest upoważniony do częściowego lub całkowitego zawieszenia usług świadczonych przez Serwis.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2007 roku.

 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję