PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

logo

Centrum Realizacji Inwestycji – jest wyspecjalizowaną jednostką Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zajmującą się kompleksowym zarządzaniem procesami modernizacji linii kolejowych. Zasadniczym celem działalności inwestycyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako zarządcy państwowej infrastruktury kolejowej, jest wzrost sprawności i wydajności systemu transportowego kraju poprzez realizację szeroko pojętego programu modernizacji linii kolejowych. Głównymi założeniami programu są:

 • integracja polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej, zarówno
  w aspekcie standardów technicznych, jak i interoperacyjności linii kolejowych w ramach zadań finansowanych z funduszy unijnych (z wyłączeniem zadań finansowanych
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
 • wzrost znaczenia transportu kolejowego w aspekcie regionalnym poprzez inwestycje prowadzone w uzgodnieniu z marszałkami województw w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • modernizacja linii kolejowych o znaczeniu państwowym finansowanych z budżetu państwa.
 • prowadzenie inwestycji finansowanych ze środków własnych.

Do najważniejszych zadań Centrum Realizacji Inwestycji należy:

 • przygotowanie dokumentacji przedprojektowej, w tym decyzji środowiskowych, lokalizacyjnych,
 • przygotowanie materiałów przetargowych
 • kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego w tym procedury kontrolnej i odwoławczej
 • zawarcie umowy z wykonawcą,
 • zarządzanie realizacją umowy, w szczególności współpraca z wykonawcą i lokalnymi władzami,

Prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacje linii kolejowych bezpośrednio przyczyniają się do polepszenia bezpieczeństwa ruchu pociągów, zwiększenia komfortu jazdy pasażerów poprzez skrócenia czasu podróży oraz zmniejszenie stopnia oddziaływania kolei na środowisko.

http://www.plk-inwestycje.pl/


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję