Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

logo

Centrum Doradztwa Strategicznego jest firmą konsultingowo - badawczą działającą w zakresie planowania i zarządzania strategicznego, doradztwa dla samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i firm.

Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS) jest firmą zarządzaną przez Dagmarę Bieńkowską, Cezarego Ulasińskiego i Justynę Szymańska, zatrudniającą na stałe lub do realizacji konkretnych projektów, kilkudziesięciu wybitnych fachowców (konsultantów, ekspertów, trenerów, wykładowców). Dzięki mobilności własnych konsultantów i rozległej sieci kontaktów partnerskich Centrum Doradztwa Strategicznego świadczy usługi konsultingowe i badawcze na terenie całego kraju.

 

Misją firmy jest budowanie relacji współpracy / partnerstwa pomiędzy sektorami: biznesu, organizacji społecznych oraz samorządu terytorialnego.

 

Podstawowymi domenami działalności CDS są:

-        planowanie i zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym (plany strategicznego rozwoju gmin i powiatów, okresowe przeglądy strategiczne, Plany Rozwoju Lokalnego, Programy Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Wieloletnie Programy Inwestycyjne);

-        szeroko rozumiany rynek pracy;

-        pozyskiwanie funduszy zewnętrznych wraz z opracowywaniem pełnej dokumentacji (wniosek, studium wykonalności, biznes plan, ocena oddziaływania na środowisko i inne); realizacja projektów opierających się na finansowaniu ze środków zewnętrzny;

-        budowanie przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięć;

-        badania społeczne i badania rynku;

-        szkolenia.

 

 

Zakres prowadzonych prac:

 

  • całościowo przygotowany i prowadzony proces planowania i zarządzania strategicznego dla miast, gmin i powiatów prowadzony w sposób partnerski (z pełnym zaangażowaniem sektora biznesu, samorządu terytorialnego i przedstawicieli organizacji społecznych). Całość usługi w tym zakresie obejmuje proces tworzenia misji (wg modelu Ashridge), identyfikacji domen strategicznych, określanie celów strategicznych, formułowanie planów działań (action plans) aż po narzędzia wdrażania, studia wykonalności dla inwestycji, ocenę oddziaływania na środowisko, biznes plany etc. Opracowywanie Planów Rozwoju Lokalnego (PRL) zgodnie z obowiązującymi wymogami przy staraniu się o fundusze strukturalne. Ponadto CDS zajmuje się opracowywaniem wieloletnich planów inwestycyjnych (WPI) oraz wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy a także Programów Rewitalizacji Obszarów Miejskich (PROM).

 

·        opracowywanie i wdrażanie kompleksowych projektów związanych z rynkiem pracy; analizowanie i ocena potencjału ludzkiego, oferty edukacyjnej, oferty służb zatrudnienia i instytucji okołobiznesowych, ofert pracy oraz preferencji pracodawców. Zarządzanie złożonymi projektami o skali regionalnej i ogólnopolskiej. Doradztwo w tworzeniu nowych instytucji i przedsięwzięć na rzecz zatrudnienia  (m.in. Lokalne Porozumienia / Pakty na rzecz Zatrudnienia).

 

  • przygotowywanie kompleksowych wniosków aplikacyjnych oraz działania związane
     z identyfikacją funduszy pomocowych, szkoleniem osób i organizowaniem instytucji pozyskujących fundusze zewnętrzne. Wnioski te przygotowywane są zgodnie z wymogami aplikacyjnymi funduszy strukturalnych m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) czy Europejski Fundusz Społeczny (EFS), które to programowane są poprzez programy takie jak Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), programy sektorowe (np. SPO - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Rozwój Zasobów Ludzkich, Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich). Wnioski aplikacyjne przygotowywane są łącznie z pełną dokumentacją obejmującą m.in. przygotowanie opisu ramowego projektu (logical framework), studium wykonalności oraz oceną oddziaływania inwestycji na środowisko

 

  • parki przemysłowe i naukowo-technologiczne - kompleksowe opracowanie dokumentacji do uruchomienia parków przemysłowych (studium wykonalności, biznes plan spółki zarządzającej, ocena oddziaływania na środowisko, eksperckie analizy gospodarczo - ekonomiczne, wniosek grantowy na priorytetową inwestycję dla rozwoju parku przemysłowego).

 

  • działania związane z budowaniem przyjaznego klimatu społecznego dla innowacyjnych przedsięwzięć na poziomie lokalnym:

-        tworzenie i wdrażanie modeli współpracy pomiędzy władzą lokalną a środowiskiem biznesu czy organizacji społecznych,

-        tworzenie relacji inwestycyjnych pomiędzy partnerami (samorządem terytorialnym, inwestorami, bankami, etc.),

-        marketing społeczny,

-        projektowanie działań informacyjnych, lobbingowych, Public Relations,

-        przeciwdziałanie konfliktom społecznym.

 

Ponadto CDS prowadzi działalność:

 

  • badawczą; badania społeczne (jakościowe, ilościowe) dotyczące głównie oceny potrzeb i preferencji mieszkańców, oceny działalności władz lokalnych, poziomu akceptacji przez społeczność lokalną dla planowanych działań inwestycyjnych, badania klimatu dla przedsiębiorczości, ocena nowych produktów, testowanie marki. 

 

  • ewaluacyjną. Całościowe badania ewaluacyjne programów społeczno – gospodarczych.

 

  • szkoleniową dla instytucji publicznych i firm w zakresie zarządzania i planowania strategicznego, zarządzania projektami, zarządzania zmianą oraz promocji i Public Relations. Centrum Doradztwa Strategicznego oferuje także całościowy pakiet usług związanych z Identyfikacją i Analizą Potrzeb Treningowych (IATN). Centrum Doradztwa Strategicznego przygotowuje i prowadzi sesje strategiczne z kadrą zarządzającą, w ramach których zostają wypracowane podstawowe dokumenty strategiczne firmy (np. misja firmy wg modelu Ashridge, polityka personalna, założenia polityki szkoleniowej, etc.). CDS wykonuje jedynie szkolenia typu in company - u klienta. 

 

 

 

Szczegółowe informacje o historii firmy, profilu działalności, zrealizowanych projektach, referencjach czy zespole konsultantów można uzyskać na stronie:

 

www.cds.krakow.pl

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

Zachęcamy ponadto do korzystania z bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego CDS jaki można zamówić na stronie www.cds.krakow.pl Uczestnicy Biuletynu bieżąco pocztą e-mail otrzymują aktualne informacje na temat: zbliżających się terminów składania wniosków do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; dostępnych dotacjach z funduszy UE i innych dla przedsiębiorstw, samorządów i organizacji pozarządowych, postępie w programowaniu funduszy strukturalnych na okres 2007 – 2013 i innych.

 

 

 

Kontakt:

 

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska

ul. Szlak 65 biuro 1004

31-153 Kraków

tel. / fax. 012 623 77 40, 012 623 77 85,

www.cds.krakow.pl cds@cds.krakow.pl

 

 


 
Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję